CLASSIFICACIÓ DEL SÒL QUALIFICACIÓ DE SÒL SECTORS DE PLANEJAMENT DERIVATS ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ