07/02/2019 Via Pública

S’ha enllestit el procés d’arranjament i millora d'un tram del carrer del Paratge Vilarromà

L'actuació ha estat a càrrec d'operaris de la Brigada Municipal i d'una empresa especialitzada i s'ha centrat en l'aplicació de les mesures necessàries per minimitzar els efectes de l’aigua. Es tracta d'una secció d'uns 100 metres lineals i superfície de sauló, afectada de manera sovintejada per l’erosió que provoca l’aigua de pluja. Les feines executades han permès realitzar la neteja dels vorals i els guals per a la canalització de les aigües de pluja, així com el perfilat, piconatge i posterior compactació de tot el tram de carrer afectat, amb l'objectiu de crear els pendents necessaris per conduir les aigües plujanes.

Operaris de la Brigada Municipal han enllestit el projecte de rehabilitació i millora d'un tram del carrer del Paratge Vilarromà, situat al barri d'Es Pla, i mitjançant el qual es connecta aquesta urbanització amb el turó de la Capgrossa.

Es tracta d'una secció d'uns 100 metres lineals i superfície de sauló, afectat de manera sovintejada per l’erosió que provoca l’aigua de pluja.

Consolidació del ferm i canalització de les aigües de pluja
El projecte realitzat ha permès la realització de dos tipus d’intervencions. Per un costat la consolidació del ferm i per una altra la canalització de les aigües de pluja.

En una primera fase els operaris de la Brigada Municipal han realitzat les tasques per minimitzar els efectes que la pluja té en aquest tram, amb la neteja dels vorals i els guals, una mesura que ha de garantir la circulació de l’aigua de pluja sense produir deteriorament al camí.

Un cop finalitzades aquestes tasques, una empresa especialitzada en moviment de terres ha executat l’arranjament del camí, realitzant el perfilat i piconatge de tot el tram de carrer afectat amb l'objectiu de crear els pendents necessaris per conduir les aigües plujanes cap als vorals laterals.

També s'ha compactat la subbase aportada al ferm d'aquest tram que ha possibilitat una millor solidesa d’aquest.

Les obres realitzades al carrer del Paratge Vilarromà han tingut un cost d'uns 2.700 euros.

Foto: imatge del carrer del Paratge Vilarromà.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments