07/08/2019 Acció Social i Ciutadania

Palamós obre una nova convocatòria dels ajuts per a les persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Bens Immobles

A partir del proper dia 15 d'agost i fins al 30 de setembre les persones interessades a poder rebre aquest ajut podran presentar la seva sol•licitud a l'Oficina Atenció Ciutadana. Les persones amb un límit d’ingressos anuals i que el valor cadastral del seu habitatge no superi els 120.000 €, podran ser beneficiaris d’aquests ajuts. Un any més l'Ajuntament de Palamós ha dotat la partida amb la qual es nodreix aquesta convocatòria amb un total de 50 mil euros.

El proper dia 15 d'agost l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Palamós obrirà una nova convocatòria dels ajuts per a les persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Bens Immobles (IBI).

A partir d'aquesta data i fins a 30 de setembre, les persones interessades en poder rebre aquest ajut podran presentar la seva sol•licitud a l'Oficina Atenció Ciutadana (OAC) ubicada en el mateix edifici de l'Ajuntament de Palamós (c/ Major,56).

Els principals requisits que es demanen per a poder ser beneficiaris d'aquesta nova convocatòria són:

1. Ser propietaris o usufructuaris del seu habitatge habitual a Palamós. Aquest requisit s’acredita amb l’empadronament a l’habitatge en data 1 de gener de 2019 o per qualsevol altre mitjà fefaent.

2. El valor cadastral de l’habitatge no superi els 120.000 euros.

3. La suma dels ingressos anuals de tots els membres que integren la unitat familiar del sol•licitant no poden superar dues vegades i mitja l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de l’exercici en curs.

4. Estar al corrent de pagament de totes les seves obligacions tributàries.

Documentació necessària per sol•licitar l’ajut econòmic
La sol•licitud que s'haurà de tramitar a l'OAC per a demanar l’ajut econòmic, caldrà que s'acompanyi de la fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.

També caldrà aportar la còpia de la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2018 o, en cas de no tenir obligació de presentar-la, certificat d’imputacions a l’IRPF 2018 (dades fiscals de l’AEAT), de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.

També caldrà l’autorització signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys per tal que l’Ajuntament pugui consultar, els padrons fiscals municipals, així com els registres d’ajudes i subvencions percebudes.

A partir de l’1 d’octubre i fins al 30 de novembre es farà l’estudi de totes les sol•licituds per comprovar que compleixen tots els requisits, es redactarà l’expedient resolutori que serà aprovat per Decret d’Alcaldia i durant el mes de desembre del 2019 s’ordenarà el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte que hagin indicat els beneficiaris.

Foto: Ajuntament de Palamós.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments