Retribucions dels càrrecs electes

El Ple de l’Ajuntament de Palamós en la sessió del dia 30 de juliol de 2015, va prendre els següents acords en relació a l'establiment del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació:

Primer.- Establir que el càrrec de titular de l’Alcaldia es desenvolupi en règim de dedicació exclusiva i amb una retribució de 3.428€ mensuals, per catorze pagues.

Segon.- Establir que la resta de regidors amb competències delegades d’alcaldia desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació parcial amb una retribució de 1.162€ mensuals i una dedicació mínima de 17 hores i 30 minuts setmanals, per catorze pagues.

Aquest règim de dedicació parcial comportarà la corresponent alta en el règim general de la Seguretat Social, i quan afecti a membres de la corporació que siguin personal de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen, només podran percebre retribucions per la dedicació parcial a les seves funcions fora de la jornada en els respectius centres de treball, en els termes assenyalats a l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

Tercer.- Els regidors altres que els que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació parcial percebran, en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions i reunions dels òrgans col•legiats de la corporació dels quals formin part, les següents quanties:

  • - Ple: 580€
  • - Junta de Govern Local: 400€
  • - Comissions Informatives: 35€
  • - Junta de Portaveus: 35€

Quart.- Aquest règim de retribucions i assistències dels membres de la Corporació tindrà efectes des de les dates que s’indiquen:

  • a) El règim de retribucions establert per al càrrec amb dedicació exclusiva, tindrà efectes dels del dia 16 de juny de 2019.
  • b) El règim de retribucions per als càrrecs amb dedicació parcial, s’aplicarà des de la data d’efectes del Decret d’atribució de delegacions competencials o de designació com a tinent d’alcalde.
  • c) El règim d’assignacions econòmiques en concepte d’assistències tindrà efectes des del dia 16 de juny de 2019.

Cinquè.- Totes les quantitats consignades en el present acord seran automàticament objecte d’increment en referència al dia primer de cada any natural en funció d’allò que estableixi per a les retribucions del personal de l’administració local la Llei de pressupostos de l’estat.

Sisè.- Establir que tots els regidors percebin, en concepte d’indemnització, les quantitats íntegres acreditades corresponents a despeses efectivament realitzades en exercici del seu càrrec, sent d’aplicació a aquests efectes els imports per a locomoció amb vehicle particular que la normativa vigent estableix per al personal al servei de l’administració local.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments