Secretaria General

Miquel Coma Tarrés
Secretari

C/ Major, 56
17230 Palamós
Tel. 972 60 00 26
Fax 972 31 61 10

La Secretaria General té com a funció principal la de fe pública d’actes i acords i l’assistència als òrgans decisoris de la Corporació: Ple i Junta de Govern Local. La supervisió de l’exercici de la funció de Secretaria en altres òrgans: Junta de Portaveus, Comissions Informatives, etc., així com l’assessorament legal preceptiu, consistent en l’examen dels expedients i posterior emissió d’informes, o l’emissió de criteris d’actuació per a les diferents àrees municipals, mitjançant notes de servei o instruccions individuals.

La Secretaria també duu a terme, entre altres tasques significatives, l’organització i el suport en tots els processos electorals convocats per les diferents administracions i la tramitació de l’expedient relatiu a la constitució del Consistori i el Registre d’Interessos dels membres electes de la Corporació.

Aquesta àrea s’estructura en tres seccions:

Àrea d’Actes Resolutoris (decrets i acords d’òrgans col·legiats)

Elabora les ordres del dia de plens, juntes de govern local, juntes de portaveus i la posterior confecció de les actes d’aquests òrgans i l’expedició dels corresponents certificats dels acords adoptats. Gestiona l’expedició dels decrets d’Alcaldia. Confecciona els llibres definitius d’actes i resolucions.

Àrea de Contractació

Destinada a gestionar i tramitar els expedients per a la contractació d’obres, serveis, subministraments, ... tant contractes del sector públic com contractes privats. Aquesta informació es difon, per internet, a través del Perfil del Contractant d’aquesta seu electrònica municipal.

Àrea d’Estadística

El Servei d’Estadística gestiona el padró municipal d’habitants. Les principals funcions d’aquest Servei són l’actualització d’altes, baixes i modificacions que es produeixin mitjançant les variacions comunicades pels veïns o per l’Institut Nacional d’Estadística; l’emissió de volants i certificats de residència; la resolució de sol·licituds de dades estadístiques de diferents Àrees de l’Ajuntament i d’altres administracions; la tramitació d’expedients de baixes d’ofici i de caducitat, etc.

Totes les tasques realitzades per l’Àrea de Secretaria es duen a terme per cinc persones de la plantilla municipal: un secretari; un tècnic d’administració general, especialista en dret; dos gestors administratius i un auxiliar administratiu.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments