Síndicatura de Greuges

Fina Camós Ramió
Síndica de Greuges

Síndicatura Municipal de Greuges
c. Mauri Vilar 17 - 17230 Palamós
Tel. 972 60 09 73
sindicaturadegreuges@palamos.cat
De dilluns a divendres de 10h a 13h

La Sindicatura de Greuges és una institució que té per missió vetllar pels drets dels ciutadans en relació amb l'actuació de l'Administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics.

Per tal que això sigui possible, pot supervisar l'activitat que duen a terme l'Administració municipal, les persones que en depenen o bé que estan adscrites a un servei públic.

COM ACTUA la Sindicatura de Greuges?

La Sindicatura de Greuges du a terme les funcions amb total independència i objectivitat. Les actuacions del síndic són gratuïtes per a tothom.

La Sindicatura ha de vetllar perquè l'Administració municipal resolgui en el temps i la forma deguts les peticions i els recursos que li han estat formulats i presentats.

L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l'Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals auxiliaran, amb caràcter preferent i urgent, la defensora del ciutadà en les seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa concreta o actuació que se'n derivi.

La Sindicatura de Greuges no és cap jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives.

La Sindicatura té la facultat de fer les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris que cregui oportuns a les dependències o serveis de l'Administració municipal que no respectin els drets legítims dels ciutadans. També pot prendre decisions i adoptar fórmules d'acord o conciliació.

Les decisions i advertències de la Sindicatura de Greuges no poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que siguin procedents contra l'acte, la resolució o l'actuació que ha motivat la seva intervenció.


LA SINDICATURA DE GREUGES DE PALAMÓS

  • Fina Camós i Ramió
    Fina Camós i Ramió

NOTICIES

DOCUMENTACIÓ

ENLLAÇOS D'INTERÈS

MEMÒRIES

RECOMANACIONS

Recomanacions 2009 - 2008

Recomancions 2007 - 2006

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments